REGULAMIN

Sklepu internetowego

www.homeinspiration.com.pl

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny jest pod adresem: www.homeinspiration.com.pl (dalej jako: sklep internetowy) prowadzony jest przez Pana Marka Tywończuk (dalej jako: Usługodawca) prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą:Home Inspiration Marek Tywończuk (adres siedziby: ul. Zastawie II 33, 16-070 Choroszcz), NIP: 966-213-18-69, e-mail: biuro.homeinspiration@gmail.com, numer  telefonu: (+48) 512 072 062.
 2. Sklep internetowy zajmuje się sprzedażą mebli i elementów wyposażenia.
 3. Administratorem danych osobowych, które są przetwarzane w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w zakresie, w celach i w oparciu o zasady, które są wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest nieobowiązkowe i dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę ma prawo do aktualizacji i wglądu w ich treść.
 4. Definicje:
  a) DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  b) FORMULARZ REJESTRACJI - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
  c) FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  d) KONTO - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
  e) KLIENT – osoba fizyczna która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
  f) USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna lub osoba prawna korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
  g) PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  h) NEWSLETTER – usługa elektroniczna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
  i) REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
  j) SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem: www.homeinspiration.com.pl; (adres siedziby: Home Inspiration Marek Tywończuk ul. Zastawie II 33, 16-070 Choroszcz), NIP: 966-213-18-69
  l) UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  m) USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  n) ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.


                                                                                                                                        §2.

                                                                                       USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
  a) Konto - korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się” (3) wypełnieniu Formularza Edycji Danych w utworzonym Koncie. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie adresu e-mail oraz hasła przez Usługobiorcę; w Formularzu Edycji Danych, niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny do usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro.homeinspiration@gmail.com lub też pisemnie na adres: Home Inspiration Marek Tywończuk; ul. Zastawie II 33, 16-070 Choroszcz.
  b) Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu pola „Zamów i zapłać” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
  c) Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie składania Zamówienia – z chwilą złożenia Zamówienia Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro.homeinspiration@gmail.com lub też pisemnie na adres: Home Inspiration, ul. Zastawie II 33, 16-070 Choroszcz.

 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  a) Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
  b) Dostęp do poczty elektronicznej.
  c) Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 56 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9 i wyższej, Opera w wersji 48 i wyższej, Google Chrome w wersji 40 i wyższej.
  d) Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1280x720
  e) Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 3. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 4. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


§ 3.

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Parametry techniczne i użytkowe, ceny, ogłoszenia, cenniki, reklamy oraz inne informacje o Produktach podane na stronach Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Ceny Produktów podane na stronie Sklepu Internetowego podane są w polskich złotych, zawierają wszystkie składniki, w tym cła i podatek VAT. Ceny Nie zawierają ewentualnych kosztów dostawy oraz płatności, które są wskazywane podczas składania Zamówienia.
 3. Cena Produktu, która jest widoczna na stronach Sklepu Internetowego jest wiążąca od chwili złożenia Zamówienia przez Klienta. Cena nie ulegnie zmianie, niezależnie od zmian poszczególnych cen w Sklepie Internetowym, które mogą pojawić się po złożeniu Zamówienia przez Klienta.
 4. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień
  a) W celu zawarcia Umowy Sprzedaży konieczne jest wcześniejsze złożenie Zamówienia przez Klienta.
  b) Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, Sprzedawca bezzwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje w wiadomości, która wysłana jest na adres poczty elektronicznej Klienta, który został wskazany podczas składania Zamówienia. Wiadomość mailowa zawiera potwierdzenie Zamówienia oraz oświadczenie Sprzedawcy o jego otrzymaniu.
  c) Sprzedawca przyjmuje Zamówienie do realizacji, nie później niż w przeciągu 3 Dni Roboczych od otrzymania Zamówienia oraz zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmowym. O przyjęciu zamówienia do realizacji Sprzedawca poinformuje Klienta poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres Klienta podany w trakcie składania Zamówienia. W momencie otrzymania przez Klienta wiadomości, między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.
 5. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą rozmowy telefonicznej
  a) Sprzedawca udostępnia numery telefonów, za pomocą których można złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 20,00 oraz w soboty i niedziele w godzinach od 10,00 do 17,00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
  b) Zamówienie złożone za pomocą rozmowy telefonicznej powinno określać istotne postanowienia Umowy Sprzedaży w szczególności oznaczenie Produktu i jego cenę.
  c) Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje przez złożenie stosownej deklaracji Sprzedawcy o przyjęciu przez niego Zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia o realizacji Zamówienia zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem. Dodatkowo Sprzedawca zobowiązany jest do wysłania potwierdzenia Zamówienia w wiadomości elektronicznej, na adres mailowy Klienta, wskazany przez Klienta podczas rozmowy telefonicznej.


                                                                                                                                                  § 4.

                                                                                                                                 SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia poniższe sposoby płatności:
  a) Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki po wcześniejszej wpłacie przedpłaty.
  b) Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy:
  - w PLN Ing Bank Śląski PL 25 1050 1823 1000 0092 6870 8824,
  - w walucie Euro PL 68 1050 1823 1000 0092 6870 8923,
  Kod BIC SWIFT: INGBPLPW
  c) Płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu eService lub PayU
  d) Płatność przelewem online za pośrednictwem serwisu Paybynet Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A lub PayU
  e) Płatności w systemie ratalnym - płatność odbywa się w całości lub części ze środków pochodzących z kredytu udzielonego przez: PayU
 2. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu: Service lub PayU
 3. Obsługę płatności kartą płatniczą prowadzi: eServie lub PayU
 4. Obsługę płatności przelewem online prowadzi: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A poprzez system bezpośredniej płatności internetowej Paybynet lub PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu.


§ 5.

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 1. Sprzedawca udostępnia poniższe sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  a) Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
  b) Transport własny Sprzedawcy.
  c) Przesyłka paletowa.
  d) Odbiór osobisty – terminy oraz miejsce odbioru Zamówienia wskazywane są w trakcie składania Zamówienia oraz na stronie Sklepu Internetowego w zakładce koszty dostawy i czas realizacji.
 2. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do krajów Unii Europejskiej oraz na teren krajów bałtyckich: Litwa, Łotwa, Estonia.
 3. Koszty dostawy wskazywane są w trakcie składania Zamówienia przez Klienta. Uzależnione są one od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz sposobu płatności. Koszty dostawy wskazane są dodatkowo na stronie Sklepu Internetowego w zakładce koszt dostawy i czas realizacji.
 4. Termin dostawy Zamówienia do Klienta wynosi do: 2 tygodni. Chyba, że w opisie danego Produktu lub podczas składania Zamówienia przez Klienta podano krótszy lub dłuższy termin dostawy. Termin dostawy liczy się w następujący sposób:
  a) Od dnia wpływu środków na rachunek bankowy lub konto rozliczeniowe Sprzedawcy- w przypadku płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą.
  b) Od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży- w przypadku płatności za pobraniem.


                                                                                                                                                       § 6.
 
                                                                         WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  a) Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez podawania przyczyn, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres Marek Tywończuk, ul. Zastawie II 33, 16-070 Choroszcz za 7 dniowym terminem wypowiedzenia – z dopiskiem „Home Inspiration – wypowiedzenie umowy”.
  b) Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w sytuacji, gdy Klient rażąco narusza niniejszy Regulamin oraz został wezwany do usunięcia lub zaprzestania naruszeń. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej wygasa w terminie 14 dni od otrzymania przez Klienta oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy z tytułu naruszenia Regulaminu.


§ 7.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacja może zostać złożona przez Usługobiorcę:
  a) Pisemnie na adres: Home Inspiration Marek Tywończuk, ul. Zastawie II 33, 16-070 Choroszcz - z dopiskiem „Home Inspiration – reklamacja”.
  b) W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro.homeinspiration@gmail.comz dopiskiem „Home Inspiration – reklamacja”.
  c) Za pośrednictwem formularza na stronie Sklepu Internetowego www.homeinspiration.com.pl w zakładce „Reklamacja towaru”
 2. W opisie reklamacji zaleca się wskazanie:
  a) Informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności wskazanie rodzaju wady oraz daty jej wystąpienia.                                                                                b) Żądania, co do oczekiwanego sposobu rozpatrzenia reklamacji np. naprawy rzeczy lub jej wymian                                                                                                        c) Do reklamacji należy dołączyć zdjęcia produktu z widocznymi wadami, zniszczeniami oraz zdjęcie opakowania zewnętrznego - kartonu.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.


                                                                                                                                                  § 8.

                                                                       POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Szczegółowe informacje obejmujące możliwości skorzystania przez Klienta, będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych rzeczników konsumentów oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów; Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 2. Klient, który jest konsumentem posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji:
  a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).


§ 9.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (dotyczy wyłącznie konsumentów)

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo w terminie 14 dni kalendarzowych do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
  a) pisemnie na adres: Home Inspiration Marek Tywończuk, ul. Zastawie II 33, 16-070 Choroszcz - z dopiskiem „Home Inspiration – odstąpienie od umowy”.
  b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro.homeinspiration@gmail.comz dopiskiem „Home Inspiration – odstąpienie od umowy”.
 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku numer 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  a) dla umów w których Sprzedawca wydaje Produkt od momentu jego otrzymania przez Klienta.
  b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 4. Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, którego użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu.
 5. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy, (w stanie nienaruszonym, nie wskazującym na użytkowanie produktu), nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy. Klient może również przekazać Produkt osobiście bądź przekazać osobie, wskazanej przez Sprzedawcę. Klient może zwrócić Produkt na adres: Home Inspiration Marek Tywończuk, ul. Zastawie II 33, 16-070 Choroszcz.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował klienta o prawie odstąpienia od umowy.
 7. Możliwe koszty związane z odstąpieniem z umowy przez konsumenta, które zobowiązany jest ponieść Konsument:
  a) Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  b) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
  c) W przypadku Produktu, będącego usługą, której wykonywanie rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, odstępujący od umowy zawartej na odległość ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta;
  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  e) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  g) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów.


§ 10.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów, którzy nie są jednocześnie konsumentami.
 2. W przypadku Klientów, którzy nie są jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo do ograniczenia dostępnych sposobów płatności, w tym także wymagać od Klienta dokonania przedpłaty w całości lub części, niezależnie od wybranego sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Klient, który nie jest jednocześnie konsumentem jest zobowiązany do wykonania swojego zobowiązania z tytuły Umowy Sprzedaży, w szczególności zapłaty podanej ceny za Produkt oraz jego odbiór nie później niż w terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, chyba że Umowa stanowi inaczej.
 4. Produkty, które są przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem, który nie jest jednocześnie konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do czasu uiszczenia ceny oraz kosztów dostawy.
 5. W sytuacji przesłania Produktu do Klienta, który nie jest jednocześnie konsumentem, Klient zobowiązany jest do zbadania przesyłki w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego typu. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpiło uszkodzenie Produktu, zobowiązany jest dokonać wszystkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. W przypadku Klientów, którzy nie są konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowych i bez wskazywania wyraźnych przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.
 7. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta, który nie jest jednocześnie konsumentem jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta, który nie jest jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody, które są przewidywalne w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży, nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconego zysku.
 8. Wszystkie spory powstałe między Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.


§ 11.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy Sprzedaży, które są zawierane przez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Zmiana Regulaminu:
  a) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn takich jak: zmiana sposobu płatności i dostawy, zmiana przepisów prawa, zmiany zakresu płatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiana adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  b) Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
  c) W przypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient, który jest jednocześnie konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 3. Sądem właściwym do rozpoznania wszelkich sporów powstałych w związku z niniejszy Regulaminem jest Sąd:
  a) Dla Konsumenta - sąd właściwy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa
  b) Dla Przedsiębiorcy niebędącego konsumentem – właściwy rzeczowo Sąd w Białymstoku.