PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (dotyczy tylko konsumentów)

1.   Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo w terminie 14 dni kalendarzowych do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

a)  pisemnie na adres: Home Inspiration Marek Tywończuk, ul. Zastawie II 33, 16-070 Choroszcz -  z dopiskiem „Home Inspiration – odstąpienie od umowy”.

b)  w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro.homeinspiration@gmail.com z dopiskiem „Home Inspiration – odstąpienie od umowy”

2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest dostępny do pobrania tutaj

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a) dla umów w których Sprzedawca wydaje Produkt od momentu jego otrzymania przez Klienta.

b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

4. Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, którego użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu.

5. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy,(w stanie nienaruszonym, nie wskazującym na użytkowanie produktu), nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy. Klient może również przekazać Produkt osobiście bądź przekazać osobie, wskazanej przez Sprzedawcę. Klient może zwrócić Produkt na adres: Home Inspiration Marek Tywończuk, ul. Zastawie II 33, 16-070 Choroszcz

6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował klienta o prawie odstąpienia od umowy

7. Możliwe koszty związane z odstąpieniem z umowy przez konsumenta, które zobowiązany jest ponieść Konsument:

a) Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

b) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

c) W przypadku Produktu, będącego usługą, której wykonywanie rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, odstępujący od umowy zawartej na odległość ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d)  w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f)  w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów.